Algemene informatie over Avocats Sans Frontières asbl | dono.be

Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor dono.be gebruikers. De algemene voorwaarden voor verenigingen vindt u lager.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK VOOR GEBRUIKERS
(M.U.V. AANGESLOTEN VERENIGINGEN)

 versie 23 januari 2015
pdf downloaden

Artikel 1.  ALGEMEEN

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot registratie op DONO.BE of alvorens zich toegang te verlenen tot DONO.BE.

1.2.  Elke Gebruiker erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring.

1.3.  In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan SOCIALware de gegevens van een Gebruiker verwijderen en hem/haar de toegang tot DONO.BE weigeren.

Artikel 2.  DEFINITIES

Acties: fondsenwervingscampagnes georganiseerd op DONO.BE door een Geregistreerde Gebruiker of een Aangesloten Vereniging ten voordele van een Geregistreerde Vereniging ;

Content: alle teksten, foto’s, video’s, audiomateriaal en andere informatie op DONO.BE;

Diensten: de verleende diensten zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden;

Donatiemodule: de online module waarmee derden donaties kunnen verrichten ten voordele van de Aangesloten Vereniging, ook zonder dat zij hiertoe een specifieke Actie op DONO.BE steunen;

Donateur: een derde die donaties verricht op DONO.BE;

Anonieme Donateur: De Donateur die op DONO.BE te kennen heeft gegeven dat zijn/haar gegevens niet publiek mogen gemaakt worden voor derden, m.u.v. PAY en de begunstigde Aangesloten Vereniging;

Gebruiker: een Geregistreerde Gebruiker, een niet-geregistreerde Gebruiker  of een Donateur,;

Geregistreerde Gebruiker: een derde die een DONO.BE profiel heeft aangemaakt en één of meerdere Acties kan organiseren;

PAY: TinTel B.V., besloten vennootschap met zetel te NEDERLAND, 3201 BB SPIJKENISSE, Voorstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24283498;

SOCIALware: SOCIALware VZW, de vereniging zonder winstoogmerk gevestigd te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 65 bus 11, met ondernemingsnummer 0888.397.759;

Vereniging: Vereniging zonder Winstoogmerk of Stichting;.

AangeslotenVereniging: Vereniging die een overeenkomst heeft afgesloten met SOCIALware om op DONO.BE fondsen te kunnen werven..

Artikel 3.  VERLEENDE DIENSTEN

3.1.  SOCIALware heeft als bedoeling het voor Verenigingen makkelijker en voordeliger te maken om online donaties te laten verrichten.

3.2.  SOCIALware biedt via DONO.BE een makkelijk toegankelijk en efficiënt platform aan waarop Geregistreerde Gebruikers Acties kunnen organiseren en waarop Gebruikers donaties kunnen verrichten via de Donatiemodule ten voordele van één of meerdere Verenigingen die zich bij DONO.BE hebben aangesloten.

3.3.  De online betaaldiensten waarmee de donaties op DONO.BE worden verricht, worden aangeboden en volledig behandeld door een Collecting Payment Service Provider, PAY. SOCIALware komt op generlei wijze tussen in de afhandeling van de donaties middels de online betaaldiensten aangeboden door PAY op DONO.BE.

De online betaaldiensten waarmee de donaties verricht worden, zijn geen diensten die door SOCIALware worden verleend.

Artikel 4.  REGISTRATIE VAN GEBRUIKERS

4.1.  Indien een persoon een Geregistreerde Gebruiker wil worden, dient hij een profiel aan te maken door het opgeven van bepaalde gegevens, met name, maar niet beperkt tot, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum of door registratie via sociale media (bv. Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, …).

Aan het profiel wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld. Er kan ook een profielfoto worden toegevoegd.

4.2.  Elke Geregistreerde Gebruiker waarborgt dat de informatie die hij opgeeft, waaronder, maar geenszins beperkt tot persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist zijn.

De Geregistreerde Gebruiker is verplicht de verstrekte informatie steeds te actualiseren.

SOCIALware draagt geenszins de verplichting om de door de Geregistreerde Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

4.3.  In het algemeen mag geen profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie.

Geen profiel mag aangemaakt worden met de gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot de voor- en/of achternaam en/of e-mailadres van een derde, tenzij er schriftelijke toestemming van die derde voor is.

De gebruikte voor- en/of achternaam mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden, dan wel in strijd met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

4.4.  Een profiel is persoonlijk en kan door een Geregistreerde Gebruiker niet overgedragen worden aan een derde.

4.5.  Een Geregistreerde Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn profiel verwijderen.

4.6.  Door een profiel aan te maken aanvaardt de Geregistreerde Gebruiker dat SOCIALware de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van DONO.BE.

De Geregistreerde Gebruiker verklaart door het aanmaken van een profiel kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SOCIALware en in te stemmen met de inhoud ervan (http://www.dono.be/disclaimer).

4.7.  Elke Geregistreerde Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn profiel worden verricht.

Een Geregistreerde Gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans profiel en/of identiteit, zal SOCIALware hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen (via het e-mailadres: info@dono.be; zie ook verder klachtenprocedure). SOCIALware is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van DONO.BE en van haar Gebruikers. Elke Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen.

Artikel 5.  GEGEVENS VAN DONATEURS

5.1.  Elke Donateur voert zijn gegevens, zoals naam en voornaam in op het platform. Deze gegevens worden weergegeven op de webpagina van de Actie en/of Aangesloten Vereniging waarvoor de Donateur zijn donatie heeft verricht.

5.2.  Een Donateur kan er ook voor opteren dat zijn gift op DONO.BE anoniem gepubliceerd wordt, dus zonder zijn gegevens publiek weer te geven. De begunstigde Aangesloten Vereniging krijgt een kopie van de gegevens verbonden aan de gemaakte donatie. De mogelijkheid tot anonieme donaties staat niet in de weg dat de Anonieme Donateurs zich moeten houden aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

5.3.  Indien een niet-anonieme Donateur op een later tijdstip wenst om een Anonieme Donateur te worden, dient hij hiervoor een individuele aanvraag te richten aan info@dono.be. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:

(i)  de datum van de donatie waarvoor de Donateur anoniem wil worden;

(ii)  het bedrag van de donatie waarvoor de Donateur anoniem wil worden;

(iii)  de Aangesloten Vereniging voor wie de donatie waarvoor de Donateur anoniem wil worden bestemd is;

(iv)  de naam waaronder de Donateur de donatie waarvoor de Donateur anoniem wil worden heeft gedaan.

Bij ontvangst van een individuele aanvraag met de hierboven vermelde gegevens, zal SOCIALware, in de mate van het mogelijke, zo spoedig als mogelijk, de gegevens van de niet-anonieme Donateur niet meer weergeven op  DONO.BE.

Artikel 6.  EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE

6.1.  SOCIALware verleent aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om DONO.BE te gebruiken, voor fondsenwervingsdoeleinden voor de Aangesloten Verenigingen.

SOCIALware behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op DONO.BE

Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van SOCIALware geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, over te schrijven of te verbergen.

6.2.  SOCIALware is titularis van de onderliggende softwarecode van DONO.BE.

Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan DONO.BE, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm.

De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de DONO.BE-software. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van DONO.BE.

6.3.  Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op DONO.BE wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruiker te verlenen.

Artikel 7.  GEBRUIKERSCONTENT

7.1.  Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent verleent de Gebruiker aan SOCIALware automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

7.2.  SOCIALware is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van de Gebruikers of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Gebruiker beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.

7.3.  Indien een derde beweert dat de Gebruikerscontent op DONO.BE geplaatst door een Gebruiker inbreuk maakt op zijn/haar rechten zal de Gebruiker SOCIALware

(i)   vrijwaren tegen voormelde vordering van die derde,

(ii)   op eerste verzoek van SOCIALware vrijwillig tussenkomen in elk geding waarin SOCIALware betrokken is ten gevolge van voormelde vordering, en

(iii)   SOCIALware volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven ten gevolge van die vordering.

Artikel 8.  GEDRAGSCODE EN GEBRUIKSREGELS

8.1.  DONO.BE mag door de Gebruikers uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden van fondsenwerving voor de Verenigingen aangesloten bij DONO.BE.

Tenzij SOCIALware of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, is het aan de Gebruikers uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte doeleinden die vreemd zijn aan fondsenwerving voor een Aangesloten Vereniging bij DONO.BE of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

8.2.  De Gebruiker erkent dat de volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg om ze niet te stellen:

-  het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk of beledigend;

-  het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of een ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;

-  het installeren van computervirussen of andere malware;

-  het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker;

-  het zonder toestemming van de betreffende derde het toevoegen, veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van een derde, of gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

-  het zonder toestemming van de betreffende Gebruiker doorgeven van gegevens van die Gebruiker aan derden;

-  het stalken van derden;

-  het ongepast gebruik van politieke of religieuze symbolen en/of overtuigingen;

-  het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling (inclusief, maar niet beperkt tot, witwaspraktijken, fraude, consumentenbescherming);

-  het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, etc.) van derden. De Gebruikers erkennen dat het kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;

-  over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van SOCIALware.

Deze opsomming is niet-limitatief.

Alle handelingen van de Gebruiker moeten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen.

8.3.  SOCIALware en de Gebruikers werken samen om DONO.BE en daarop aangeboden Diensten zo goed mogelijk te doen werken en om de Gebruikers veilig te houden. De Gebruiker heeft de verplichting om problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van de Algemene Voorwaarden aan SOCIALware te melden.

8.4.  Het verstrekken van de gegevens van de Donateur aan derden is niet toegelaten.

8.5.  Gegevens van Donateurs worden niet doorgespeeld aan andere derden dan aan de Aangesloten Vereniging waaraan de Donateur heeft gedoneerd en aan PAY wat de banktransactiegegevens betreft.

Gegevens van Anonieme Donateurs worden door SOCIALware aan niemand doorgegeven, behalve aan de Aangesloten Vereniging waaraan de anonieme Donateur heeft gedoneerd.

Artikel 9.  VERBINTENISSEN EN RECHTEN VAN SOCIALWARE

9.1.  Alle verbintenissen van SOCIALware die zij op zich neemt zijn louter middelenverbintenissen. SOCIALware kiest autonoom de middelen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.

9.2.  SOCIALware spant zich in de informatie en gegevens op DONO.BE zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft hiervoor geen garanties.

9.3.  SOCIALware behoudt zich het recht haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen.

9.4.  SOCIALware heeft het recht om op elk ogenblik deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Geregistreerde Gebruiker hiervan op de hoogte brengen in de mate van het mogelijke.

9.5.  SOCIALware heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting om de Gebruiker en de Gebruikerscontent te controleren.

9.6.  De Gebruiker aanvaardt dat SOCIALware alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Ze behoudt SOCIALware zich het recht voor haar Diensten en het profiel van de Gebruiker te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot DONO.BE te weigeren, het plaatsen van Content te vertragen of Content te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om de Gebruiker van DONO.BE te weren wanneer zij van mening is dat de Gebruiker de oorzaak is of kan zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden.

Artikel 10.  ATTESTEN VAN FISCALE AFTREKBAARHEID

10.1.  Indien een Aangesloten Vereniging erkend is om donaties te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering, kan SOCIALware hiervan melding maken op het voor de Gebruikers toegankelijke DONO.BE pagina van de Aangesloten Vereniging.

10.2.  Indien een Aangesloten Vereniging erkend is om donaties te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering, is enkel en alleen de Aangesloten Vereniging gebonden om aan de Donateurs de nodige attesten van fiscale aftrekbaarheid over te maken. SOCIALware kan op geen enkele wijze aangesproken worden indien een Aangesloten Vereniging nalaat om attesten van fiscale aftrekbaarheid over te maken aan een Donateur of indien geen attest kan worden afgeleverd omwille van verlies van erkenning van de Aangesloten Vereniging of er niet over beschikte.

Artikel 11.  ONDERAANNEMING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SOCIALWARE

11.1.  SOCIALware heeft het recht om voor het verrichten van de Diensten een beroep te doen op onderaannemers of externe leveranciers.

11.2.  Ondanks de continue zorg en aandacht die SOCIALware besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten, biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via DONO.BE verkregen wordt en zij is daar niet voor aansprakelijk.

11.3.  De Gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van haar Gebruikerscontent en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op DONO.BE doet. SOCIALware is niet aansprakelijk voor de Gebruikerscontent op DONO.BE die een Gebruiker op haar server plaatst.

De Gebruiker zal SOCIALware integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.

11.4.  SOCIALware is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van SOCIALware, haar aangestelden en/of derden die door SOCIALware ingezet zijn in het kader van DONO.BE. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SOCIALware beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 100,00 per schadegeval. 

11.5.  SOCIALware is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar DONO.BE van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot DONO.BE.

Artikel 12.  BESCHIKBAARHEID

12.1.  SOCIALware spant zich in om DONO.BE continue beschikbaar te houden, zonder dat zij een 100% beschikbaarheidswaarborg kan geven. Hoewel SOCIALware alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten.

SOCIALware kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.

In geen geval kan SOCIALware gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding.

12.2.  De Gebruiker gaat er mee akkoord dat SOCIALware niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan computer, gegevens of computer- en telecommunicatiegegevens ingevolge het gebruik van DONO.BE.

12.3.  SOCIALware is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt of indien SOCIALware van mening is dat de handelingen van de Gebruiker schade aan Gebruikers, derden, SOCIALware of DONO.BE kunnen toebrengen.

SOCIALware zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

12.4.  SOCIALware heeft het recht DONO.BE op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van DONO.BE.

Artikel 13.  HYPERLINKEN

13.1.  Er mag geen enkele link gelegd worden naar DONO.BE vanaf enige website die schade kan berokkenen aan SOCIALware of DONO.BE. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, … .

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan SOCIALware, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan SOCIALware of DONO.BE, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar DONO.BE.

Artikel 14.  KLACHTENPROCEDURE

14.1.  In het geval een Gebruiker meent verboden Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregel, of op de Algemene Voorwaarden in het algemeen, kan zij SOCIALware daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: info@dono.be.

SOCIALware zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

14.2.  SOCIALware kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene Voorwaarden of de Standaard Overeenkomst of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, SOCIALware, DONO.BE of een derde partij.

SOCIALware heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel. 

Artikel 15.  OVERDRACHT

15.1.  SOCIALware heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

Artikel 16.  RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

16.1.  In geval van geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn.

16.2.  Eventuele geschillen omtrent het gebruik van DONO.BE en/of Diensten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken en hoven van 1000 BRUSSEL. 


ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP DE STANDAARD OVEREENKOMST MET DE AANGESLOTEN VERENIGINGEN

 versie 21 januari 2015
pdf downloaden

Artikel 1.  ALGEMEEN

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op de Standaard Overeenkomst tussen SOCIALware en de Aangesloten Vereniging, dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot aansluiting bij DONO.BE. Elke Vereniging die overgaat tot aansluiting, erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

1.2.  In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden of de Standaard Overeenkomst kan SOCIALware de overeenkomst met de Aangesloten Vereniging beëindigen.

1.3.  De Privacyverklaring van SOCIALware m.b.t. DONO.BE is ook van toepassing op de Overeenkomst tussen SOCIALware en de Aangesloten Vereniging (www.dono.be/disclaimer).

Artikel 2.  DEFINITIES

Acties: fondsenwervingscampagnes georganiseerd op DONO.BE door een Geregistreerde Gebruiker of een Aangesloten Vereniging ten voordele van een Aangesloten Vereniging;

CMS-systeem: inhoudbeheersysteem om documenten en gegevens op internet te publiceren;

Content: alle teksten, foto’s, video’s, audiomateriaal en andere informatie op DONO.BE;

Diensten: de diensten die aan de Aangesloten Vereniging worden aangeboden, zoals deze zijn omschreven in artikel 1, §1 van de Standaard Overeenkomst tussen SOCIALware en de Aangesloten Vereniging;

Donatiemodule: de online module waarmee derden donaties kunnen verrichten ten voordele van de Aangesloten Vereniging, ook zonder dat zij hiertoe een specifieke actie op DONO.BE steunen;

Donateur: een derde die donaties verricht op DONO.BE;

Anonieme Donateur: De Donateur die op DONO.BE te kennen heeft gegeven dat zijn/haar gegevens niet publiek mogen gemaakt worden voor derden, m.u.v. de begunstigde Aangesloten Vereniging;

Gebruiker: een Geregistreerde Gebruiker, een niet-geregistreerde Gebruiker, een Vereniging, een Aangesloten Vereniging of een Donateur;

Geregistreerde Gebruiker: een derde die een DONO.BE profiel heeft aangemaakt en één of meerdere Acties kan organiseren;

PAY: TinTel B.V., de besloten vennootschap met zetel te NEDERLAND, 3201 BB SPIJKENISSE, Voorstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24283498;

SOCIALware: SOCIALware VZW, de vereniging zonder winstoogmerk gevestigd te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 65 bus 11, met ondernemingsnummer 0888.397.759;

Standaard Overeenkomst: de overeenkomst die SOCIALware met de Aangesloten Vereniging heeft afgesloten voor het gebruik van DONO.BE;

Vereniging: Vereniging zonder Winstoogmerk of Stichting;

Aangesloten Vereniging: Vereniging die een Standaard Overeenkomst heeft afgesloten met SOCIALware.

Artikel 3.  STANDAARD OVEREENKOMST

3.1.  Iedere Vereniging aangesloten bij DONO.BE moet minimaal de Standaard Overeenkomst ondertekend overmaken aan SOCIALware. Indien een Vereniging om welke reden ook geen ondertekende Standaard Overeenkomst aan SOCIALware heeft overgemaakt, dan is er nog steeds een overeenkomst tussen de Vereniging en SOCIALware op basis van de akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en de Standaard Overeenkomst wanneer de Vereniging zich heeft aangemeld als een aangesloten Vereniging bij DONO.BE.

Een printversie van deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring kan gedownload worden als PDF document:

Algemene Voorwaarden:
http://www.dono.be/attachment/dono.be/nl/terms-and-conditions.pdf

Privacyverklaring:
http://www.dono.be/attachment/dono.be/nl/disclaimer-privacy.pdf

3.2.  Iedere Vereniging die zich wil aansluiten bij DONO.BE, zal naast de Standaard Overeenkomst ook de overeenkomst met PAY moeten ondertekenen en overmaken aan SOCIALware.

De Vereniging bezorgt aan SOCIALware samen met de overmaking van de ondertekende Standaard Overeenkomst de volgende documenten:

(i)  een kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de Vereniging vertegenwoordigt bij de ondertekening van de Standaard Overeenkomst;

(ii)  een bewijs dat die natuurlijke persoon de bevoegdheid heeft om de Vereniging te vertegenwoordigen bij het sluiten van de Standaard Overeenkomst;

(iii)  de bank en betalingsgegevens, waaronder de naam van de bank waarbij de Vereniging is aangesloten, haar bankrekeningnummer, het bewijs dat de Vereniging de titularis is van die bankrekening.

3.3.  Opdat een Vereniging een overeenkomst wil aangaan met SOCIALware zal zij, onverminderd de andere verplichtingen en voorwaarden bepaald in deze Algemene Voorwaarden en de Standaard Overeenkomst, minstens aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

-  zij moet geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

-  haar maatschappelijke zetel moet in België gevestigd zijn;

-  zij moet beschikken over een rekeningnummer op haar naam bij een Belgische bankinstelling.

3.4.  Verenigingen met uitsluitend politieke of commerciële doelstellingen komen niet in aanmerking voor het sluiten van een overeenkomst met SOCIALware voor het gebruik van DONO.BE.

3.5.  SOCIALware heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om een overeenkomst met een Aangesloten Vereniging te sluiten.

Artikel 4.  REGISTRATIE EN AANMAAK VAN EEN DONO.BE ACCOUNT

4.1.  Om gebruik te maken van de Diensten moet de Vereniging bij registratie akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en de Standaardovereenkomst. Bij akkoordverklaring tijdens de registratie komt er een overeenkomst tot stand tussen de Vereniging en SOCIALware.

4.2.  Bij registratie zal de Vereniging een account aanmaken voor het gebruik van de Diensten van DONO.BE. De Aangesloten Vereniging zal dit account kunnen beheren via het CMS systeem dat door SOCIALware ter beschikking wordt gesteld aan de Aangesloten Vereniging op DONO.BE.

4.3.  Bij registratie is de Vereniging verplicht, naast de andere verplichte gegevensvelden die zij zal moeten invullen, een algemeen contact e-mailadres te verschaffen. Dit e-mailadres zal worden gebruikt door SOCIALware voor het verzenden van mededelingen over de diensten (bijvoorbeeld de melding van een donatie). Het gebruik van de diensten van DONO.BE vereist dat het algemene e-mailadres verschaft door de Aangesloten Vereniging functioneel is. Deze kan bij wijziging  op elk moment via de CMS-systeem worden aangepast. Als een door SOCIALware gestuurde e-mail gedurende 2 maanden niet aankomt op het verschafte e-mailadres, loopt de Aangesloten vereniging het risico te worden gedeactiveerd. De Aangesloten Vereniging aanvaardt dan ook om emails van SOCIALware te ontvangen op het door haar verschafte e-mailadres(sen).

4.4.  Om informatie te beheren en op te vragen betreffende de Aangesloten Verenigingen in de database van DONO.BE beschikt de organisatie over een persoonlijke inlogcode (gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord). SOCIALware behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden de inlogcode te wijzigen en/of in te trekken na de Aangesloten Vereniging hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

4.5.  Bij registratie zal de Vereniging er op toezien dat haar naam niet zal beginnen met “VZW” of “Vereniging Zonder Winstoogmerk”.

4.6.  Een account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden aan enige andere derden

4.7.  In het algemeen, mag geen account worden aangemaakt op basis van valse gegevens en informatie.

4.8.  Eenzelfde Vereniging mag niet meer dan één account aanmaken.

Artikel 5.  AANMAAK VAN EEN PAY ACCOUNT

5.1.  Zo snel als mogelijk nadat zij de overeenkomst tussen de Vereniging en PAY (zoals vermeld in artikel 3 §2 van deze Algemene Voorwaarden), ondertekend door de Vereniging, heeft ontvangen, zal SOCIALware de Aangesloten Vereniging bijstaan bij de aanmaak van de noodzakelijke PAY account.

5.2.  SOCIALware zal hiertoe de volgende documenten en gegevens overmaken aan PAY:

-  de overeenkomst tussen de Vereniging en PAY, ondertekend door de Aangesloten Vereniging;

-  KBO informatie,
zoals vermeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden:

-  een kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de Vereniging vertegenwoordigt bij de ondertekening van de overeenkomst tussen de Vereniging en PAY;

-  een bewijs dat die natuurlijke persoon de bevoegdheid heeft om de Vereniging te vertegenwoordigen bij het sluiten van de overeenkomst tussen de Vereniging en PAY;

-  de bank- en betalingsgegevens waaronder de naam van de bank waarbij de Vereniging is aangesloten, haar bankrekeningnummer, het bewijs dat de Vereniging de titularis is van die bankrekening.

5.3.  De aanmaak van het PAY account door SOCIALware voor de Vereniging betekent geenszins dat SOCIALware zal tussenkomen in de afhandeling van de betalingen gedaan via dit PAY account. SOCIALware treedt voor de afhandeling van de betalingen voor de donaties op geen enkele wijze op als tussenpersoon.

5.4.  De Aangesloten Vereniging is verplicht om donaties gedaan via de Diensten uitsluitend te laten gebeuren en te ontvangen via het PAY account dat voor de DONO.BE Diensten specifiek daartoe met behulp van SOCIALware is aangemaakt.

Artikel 6.  BEHEER VAN DONO.BE ACCOUNT EN DE GEGEVENS VAN DE AANGESLOTEN VERENIGING

6.1.  De Aangesloten Vereniging waarborgt dat de gegevens en informatie die zij opgeeft compleet, naar waarheid en juist zijn.

6.2.  SOCIALware draagt geenszins de verplichting om de door de Aangesloten Vereniging verstrekte gegevens en informatie te verifiëren.

6.3.  De Aangesloten Vereniging dient de gegevens die zij verplicht bij de registratie moest aangeven aan te passen, aan te vullen en up to date te houden en zorgt ervoor dat deze gegevens te allen tijde volledig, correct en up to date zijn. Hiertoe zal de Aangesloten Vereniging wijzigingen en aanpassingen aan deze gegevens onverwijld doorgeven aan SOCIALware via het ter beschikking gestelde CMS-systeem.

6.4.  De Aangesloten Vereniging die haar bank- en betalingsgegevens, zoals bedoeld in artikel 3, §3 van deze Algemene Voorwaarden, wil wijzigen zal hiertoe de volgende documenten overmaken aan SOCIALware: de naam van de bank waarbij de Aangesloten Vereniging is aangesloten, haar bankrekeningnummer, het bewijs dat de Aangesloten Vereniging de titularis is van die bankrekening.

6.5.  SOCIALware zal wijzigingen in de gegevens vermeld in §1 hierboven zo snel als mogelijk doorgeven aan PAY.

Artikel 7.  VERGOEDING EN BETALING

7.1.  De vergoeding voor de Diensten bedraagt 8% van de donaties die de Aangesloten Vereniging ontvangt via deze Diensten exclusief BTW. Deze prijs is inclusief de vergoedingen en/of kosten voor het gebruik van de online betaaldiensten die PAY aan de Aangesloten Vereniging aanbiedt en die betrekking hebben op de Diensten die middels het DONO.BE platform worden aangeboden aan de Aangesloten Vereniging.

7.2.  De Diensten worden maandelijks gefactureerd door SOCIALware.

7.3.  Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 7 dagen. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 8% verschuldigd zijn. Daarenboven is SOCIALware gerechtigd elke verdere uitvoering van de Diensten te schorsen tot volledige betaling van alle achterstallen.

Artikel 8.  DUUR EN BEËINDIGING

8.1.  De Overeenkomst zal een aanvang nemen van zodra de Vereniging zowel de Standaard overeenkomst als de Overeenkomst met PAY heeft ondertekend.

8.2.  De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan beëindigd worden door zowel de Aangesloten Vereniging als SOCIALware, mits inachtname van een redelijke opzegtermijn.

8.3.  Indien de Aangesloten Vereniging de Overeenkomst wil beëindigen, dient zij hiervoor een email te versturen naar info@dono.be met daarin de melding van de beëindiging van de Overeenkomst en de reden waarom de Aangesloten Vereniging de Overeenkomst wil beëindigen.

8.4.  De Overeenkomst zal ook automatisch en van rechtswege een einde nemen wanneer de overeenkomst tussen de Aangesloten Vereniging en PAY wordt beëindigd.

8.5.  SOCIALware is gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, de Standaard Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven, geleden schade:

-  Indien de Aangesloten Vereniging één of meer bepalingen van de Standaard Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt binnen de 20 kalenderdagen na daartoe te zijn aangemaand door SOCIALware;

-  Indien beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Aangesloten Vereniging, indien door de Aangesloten Vereniging of door een derde de ontbinding van de Aangesloten Vereniging wordt aangevraagd;

-  Indien de Aangesloten Vereniging misbruik maakt van de Diensten.

Artikel 9.  EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE

9.1.  SOCIALware verleent aan de Aangesloten Vereniging een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar recht om DONO.BE te gebruiken, voor fondsenwervingsdoeleinden ten voordele van de Aangesloten Vereniging.

SOCIALware behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op DONO.BE.

Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van SOCIALware geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, over te schrijven of te verbergen.

9.2.  SOCIALware is titularis van de onderliggende softwarecode van DONO.BE.

Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan DONO.BE, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm.

De Aangesloten Vereniging verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de DONO.BE software. De Aangesloten Vereniging verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van DONO.BE.

9.3.  Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden, de Standaard Overeenkomst en/of op DONO.BE wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Aangesloten Vereniging te verlenen.

Artikel 10.  GEBRUIKERSCONTENT

10.1.  Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent verleent de Aangesloten Vereniging aan SOCIALware automatisch een niet exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

10.2.  SOCIALware is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden of de Standaard Overeenkomst door de Aangesloten Vereniging en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van de Aangesloten Vereniging of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Aangesloten Vereniging beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.  

10.3.  Indien een derde beweert dat de Gebruikerscontent op DONO.BE geplaatst door het de Aangesloten Vereniging inbreuk maakt op zijn/haar rechten zal de Aangesloten Vereniging SOCIALware

(i)  vrijwaren tegen voormelde vordering van die derde,

(ii)  op eerste verzoek van SOCIALware vrijwillig tussenkomen in elk geding waarin SOCIALware betrokken is ten gevolge van voormelde vordering, en

(iii)  SOCIALware volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven ten gevolge van die vordering.

Artikel 11.  GEDRAGSCODE EN GEBRUIKSREGELS

11.1.  DONO.BE mag door de Aangesloten Vereniging uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden van fondsenwerving voor de Aangesloten Vereniging.

Tenzij SOCIALware of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het aan de Aangesloten Vereniging uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte doeleinden die vreemd zijn aan fondsenwerving voor de Aangesloten Vereniging of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden of in de Standaard Overeenkomst beschreven.

11.2.  de Aangesloten Vereniging erkent dat de volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen:

-  het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend;

-  het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of een ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;

-  het installeren van computervirussen of andere malware;

-  het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de Aangesloten Vereniging;

-  het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van een derde, of gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

-  het zonder toestemming van de betreffende Gebruiker, gegevens van die Gebruiker aan derden doorgeven; 

-  het stalken van derden;

-  het ongepast gebruik van politieke of religieuze symbolen en/of overtuigingen;

-  het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling (inclusief, maar niet beperkt tot, witwaspraktijken, fraude, consumentenbescherming);

-  het schenden van enig (intellectuele eigendoms)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, etc.) van derden. De Aangesloten Vereniging erkent dat het kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;

-  over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van SOCIALware.

Deze opsomming is niet limitatief.

Alle handelingen van de Aangesloten Vereniging moeten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen.

11.3.  SOCIALware en de Gebruikers werken samen om DONO.BE en daarop aangeboden Diensten zo goed mogelijk te doen werken en om de Gebruikers veilig te houden. De Aangesloten Vereniging heeft de verplichting om problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van de Algemene Voorwaarden aan SOCIALware te melden.

11.4.  Het verstrekken van de gegevens van de Donateur aan derden is niet toegelaten.

Gegevens van Donateurs worden niet doorgespeeld aan andere derden dan aan de Aangesloten Vereniging waaraan de Donateur heeft gedoneerd en aan PAY wat de banktransactiegegevens betreft.

Gegevens van Anonieme Donateurs worden door SOCIALware aan niemand doorgegeven, behalve aan de Aangesloten Vereniging waaraan de anonieme Donateur heeft gedoneerd.

11.5.  De Aangesloten Vereniging moet beschikken over een gedocumenteerde klachtenprocedure, waarbij de Aangesloten Vereniging een contactpunt via email en/of telefoon voor Donateurs en/of Geregistreerde Gebruikers heeft.

Artikel 12.  VERBINTENISSEN EN RECHTEN VAN SOCIALWARE

12.1.  Alle verbintenissen van SOCIALware die zij op zich neemt zijn louter middelenverbintenissen. SOCIALware kiest autonoom de middelen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.

12.2.  SOCIALware spant zich in de informatie en gegevens op DONO.BE zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft hiervoor geen garanties.

12.3.  SOCIALware behoudt zich het recht de naam die door de Aangesloten Vereniging in de database van DONO.BE wordt ingevoerd of veranderd te wijzigen.

12.4.  Onverminderd hetgeen bepaalt wordt in, 12.5 hieronder, zal SOCIALware geen gevoelige informatie van de Aangesloten Vereniging doorgeven aan derden.

SOCIALware heeft evenwel het recht om niet-gevoelige gegevens door te geven aan derden die willen samenwerken met SOCIALware en waarbij SOCIALware verwacht dat samenwerking met deze derden een meerwaarde voor de Aangesloten Vereniging en SOCIALware kan betekenen.

12.5.  SOCIALware heeft de toestemming van de Aangesloten Vereniging om de in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde gegevens te communiceren aan PAY, voor bv. (niet limitatieve opsomming van doeleinden voor communicatie van gegevens):

-  voor facturatiedoeleinden tussen SOCIALware, PAY en de Aangesloten Vereniging;

-  voor de uitvoering van de Standaard Overeenkomst;

-  voor de uitvoering van de overeenkomst tussen SOCIALware en PAY;

-  voor de uitvoering van de overeenkomst tussen PAY en de Aangesloten Vereniging;

-  voor statistische doeleinden.

12.6.  SOCIALware heeft het recht om ten behoeve van de Aangesloten Vereniging advertentie en reclamecampagnes te voeren zonder dat de Aangesloten Vereniging zich hier tegen kan verzetten. Hiervoor mag SOCIALware o.a. de volgende gegevens gebruiken:

(i)  de algemene contactgegevens van de Aangesloten Vereniging;

(ii)  de Acties die voor de Aangesloten Vereniging worden georganiseerd;

(iii)  de bedragen die gedoneerd worden ten voordele van de Aangesloten Vereniging middels de Diensten.

Dit betreft een niet-limitatieve opsomming. SOCIALware mag, indien dienstig voor de advertentie en reclamecampagnes, ook andere gegevens met betrekking tot de Aangesloten Vereniging voor de advertentie en reclamecampagnes.

12.7.  SOCIALware behoudt zich het recht haar Diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen.

12.8.  SOCIALware heeft het recht om op elk ogenblik deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Aangesloten Vereniging hiervan op de hoogte brengen door een email verstuurd aan het door de Aangesloten Vereniging opgegeven emailadres.

12.9.  SOCIALware heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting om de Gebruikers en de Gebruikerscontent te controleren.

12.10.  De Aangesloten Vereniging aanvaardt dat SOCIALware alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Standaardovereenkomst. Zo behoudt SOCIALware zich het recht voor haar Diensten en het DONO.BE account van de Aangesloten Vereniging te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot DONO.BE te weigeren, het plaatsen van Content te vertragen of Content te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om de Aangesloten Vereniging van DONO.BE te weren wanneer zij van mening is dat de Aangesloten Vereniging de oorzaak is of kan zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden.

Artikel 13.  ATTESTEN VAN FISCALE AFTREKBAARHEID

13.1.  Indien een Aangesloten Vereniging erkend is om donaties te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering, kan SOCIALware hiervan melding maken op de voor de Gebruikers toegankelijke DONO.BE pagina van de Aangesloten Vereniging.

13.2.  Indien een Aangesloten Vereniging erkend is om donaties te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering, is enkel en alleen de Aangesloten Vereniging gebonden om aan de Donateurs de nodige attesten van fiscale aftrekbaarheid over te maken. SOCIALware kan op geen enkele wijze aangesproken worden indien een Aangesloten Vereniging nalaat om attesten van fiscale aftrekbaarheid over te maken aan een Donateur of indien geen attest kan worden afgeleverd omwille van verlies van erkenning van de Aangesloten Vereniging.

Artikel 14.  ONDERAANNEMING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SOCIALware

14.1.  SOCIALware heeft het recht om voor het verrichten van de Diensten een beroep te doen op onderaannemers of externe leveranciers.

14.2.  Ondanks de continue zorg en aandacht die SOCIALware besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten, biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via DONO.BE verkregen wordt en zij is daar niet voor aansprakelijk.

14.3.  De Aangesloten Vereniging is zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van haar Gebruikerscontent en in het algemeen voor alles wat de Aangesloten Vereniging op DONO.BE doet. SOCIALware is niet aansprakelijk voor de Gebruikerscontent op DONO.BE die de Aangesloten Vereniging of een andere Gebruiker op haar server plaatst.

De Aangesloten Vereniging zal SOCIALware integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.

14.4.  SOCIALware is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van SOCIALware, haar aangestelden en/of derden die door SOCIALware ingezet zijn in het kader van DONO.BE. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SOCIALware beperkt tot een bedrag dat SOCIALware aan de Aangesloten Vereniging gefactureerd heeft of contractueel gefactureerd zou mogen hebben voor de Diensten die aanleiding gaven tot de schade van de Aangesloten Vereniging.

14.5.  SOCIALware is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar DONO.BE van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot DONO.BE.

Artikel 15.  BESCHIKBAARHEID

15.1.  SOCIALware spant zich in om DONO.BE continue beschikbaar te houden, zonder dat zij een 100% beschikbaarheidswaarborg kan geven. Hoewel SOCIALware alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten.

SOCIALware kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. In geen geval kan SOCIALware gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding.

15.2.  De Aangesloten Vereniging gaat er mee akkoord dat SOCIALware niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan computer, gegevens of computer en telecommunicatiegegevens ingevolge het gebruik van DONO.BE.

15.3.  SOCIALware is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, de account van de Aangesloten Vereniging tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien de Aangesloten Vereniging in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt of indien SOCIALware van mening is dat de handelingen van de Aangesloten Vereniging schade aan het de Aangesloten Vereniging, Gebruikers, derden, SOCIALware of DONO.BE kunnen toebrengen.

SOCIALware zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

15.4.  SOCIALware heeft het recht DONO.BE op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan de Aangesloten Vereniging of andere Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van DONO.BE.

Artikel 16.  HYPERLINKEN

16.1.  Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan SOCIALware of DONO.BE naar DONO.BE. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, … .

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan SOCIALware, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan SOCIALware of DONO.BE, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar DONO.BE.

Artikel 17.  KLACHTENPROCEDURE

17.1.  In het geval een Aangesloten Vereniging meent verboden Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregel, of op de Standaard overeenkomst of de Algemene Voorwaarden in het algemeen, kan zij SOCIALware daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres info@dono.be.

SOCIALware zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

17.2.  SOCIALware kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene Voorwaarden of de Standaard Overeenkomst of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, SOCIALware, DONO.BE of een derde partij.

17.3.  SOCIALware heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

Artikel 18.  OVERDRACHT

18.1.  SOCIALware heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Aangesloten Vereniging hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

Artikel 19.  VARIA

19.1.  De nietigheid, ongeldigheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van de Standaard Overeenkomst of van de Algemene Voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van de Standaard Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet aan.

19.2.  Elke wijziging van de Standaard Overeenkomst dient schriftelijk overeengekomen te worden tussen Partijen en wordt als addendum aan de Standaardovereenkomst aangehecht.

19.3.  Indien een bepaalde clausule uit de Standaard Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechterlijke of administratieve rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, en/of onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zullen Partijen alle redelijke inspanningen leveren en te goeder trouw samenwerken om een nieuwe clausule op te stellen die wel wettig, geldig en/of uitvoerbaar is en die in zijn opzet zo dicht mogelijk aansluit bij de desbetreffende contractsbepaling. Tevens zullen Partijen nakijken in hoeverre de wijzigingen aan de desbetreffende clausule ook van invloed zijn op de overige clausules van de Standaard Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden. Indien nodig zullen Partijen ook deze overige clausules wijzigen.

Artikel 20.  RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

20.1.  In geval van geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn.

20.2.  Alle geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit of in verband met de totstandkoming, de rechtsgeldigheid, de uitvoering, de beëindiging en de interpretatie van deze Overeenkomst zullen uitsluitend en definitief beslecht worden als volgt. Bij een geschil dat niet in der minne geregeld kan worden, zullen partijen eerst via bemiddeling tot een vergelijk proberen te komen, conform de bepaling van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op vrijwillige bemiddelingen. In geval van een mislukte bemiddeling leggen de partijen het geschil voor aan de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te 1000 BRUSSEL.